Storia
Manifestazioni Culturali e Religiose

Monuments
Art
Places
Square
Famous People
Folklore

Mappa
Info turistiche
Ritrovi
Negozi
Collegamenti
Posta

Trecastagni Town

All rights reserved.
No parts of this publication may be reproduced, stored or transmitted in any form both for commercial aims and for personal and private ones

Folk Song

Our ordinary people have a special inclination they like to sing; they always sing either while they are working or when they have a rest or walk and at home. They express pain and gaiety singing, and the motives arouse a feeling of sadness, especially when the carters sang them in the night along the roads of the towns. Here there is an example of these songs about different topics.

I

Varda un bicchieri e Muncibeddu sona,
Vaiu unni mi porta la fortuna,
'Ntra sta quarteri cu' canta e cu sona,
Ppi dari spassu a vui cara patruna,
Bedda ca fusti fatta a Millidona,
Parenti di lu suli e di la luna,
Varda sta picciutedda quantu Ŕ bona,
Cci addumannu lu cori e mi la duna.

II

Lu fumu dda si trova unni cc'Ŕ focu,
Comu amuri sta ghiuntu a gilusia,
Si fussiru spartuti, un beddu jocu,
Focu ed amuri, ppi certu saria.
Chiudennu l'occhi, scanza fumu un coca,
E l'amanti accussi fari duvria;
Lu fummu dunchi annorva a pocu a pocu,
E lu gilusu murirÓ 'mpazzia

III

Iu m'insunnai ppi Pasqua di sciuri,
Ch'era tutta la chiesa parata
Supra l'attaru lu Divinu Amuri
Chi a la Madonna si tinia abbrazzata,
A li so pedi Rusidda d'amuri
Ch'era tutta di lacrimi lavata,
E cci dicia: O vui mi dati a Turi,
O mi l'azziccu i¨ la vostra spada.
La Madunnuzza 'ntisi duluri
La razia ca vulia cci fu accurdata ,
E si spusaru cu canti e cu soni,
Ca non fu sonnu, no, fu visioni.

IV

Non passari davanti lu pagghiaru
Ca si cci passi la varva ti tiru ,
E mi la mentu nta lu me tilaru ,
E mi ni fazzu quasetti di pilu
E mi li vinnu tri grana lu paru.

V
(Questions and answers on the same topic)

D. - Chi ha cori ca cianci? R. Vohhiu beni,
D. - E dimmi a cui vo' beni R. A nu cori 'ngratu
D. - E iddu t'ama? R. No, mi duna peni,
Quantu sumportu cchi¨,
sumportu e patu.
D. - Teni biddizzi ? R. No
D. Dunca chi teni ? R. - Li finti modi e l'occhiu aggraziatu.
D. - Lassulu. R. Ah, ora chissu non cummeni.
Pirchý sempi di cori l'haiu amatu !

Dialect Cradle-Songs

The cradlesongs, loved by the children, have almost always a sacred character; here are the most famous:

Av˛˛
Sangiusippuzzu faciti bon tempu
Aiu la navi mia supra lu mari
Av˛˛
L'arvuli d'oru li 'ntinni d'argentu
Sangiusippuzzu l'aviti aiutari
Av˛˛

Avoooh !
Sant'Antuninu mannatici sonnu
Mannataccinni tri, quantu ni voli,
Unu a la sira, una a la matina
E una quannu sona menziornu
Av˛ooo!

Oo˛ !
Sant'Antuninu quann'era malatu
Fici lu, utu di iri 'nturchia,
Poi stessi bonu e dissi: Sia ludatu !
Appedi cu l'affari tanta via ?
S'avissi incavadduzzu bon firratu
Ccu l'arma e ccu lu cori ci irria

Oo˛ !

Av˛˛ !
Sant'Antuninu quann'era malatu
Tutti li santi lu ieru a vidiri,
Cu ci purtava 'mpiru e c¨ ngranatu,
La matri santa dui puma gintili.
E ppoi cci dissi: Guverniti, sciatu,
Ca 'mparadisu n'avemu a vidiri.
Created by
afdesign
LET US KNOW IDEAS, SUGGESTIONS, ADVICES AND NEWS